Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Arc the Lad: Twilight of the Spirits
Arc the Lad: Twilight of the Spirits
Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Golden Sun: The Lost Age
Golden Sun: The Lost Age
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl

Users who love this game also love:

True Love '95
True Love '95
Seasons of the Sakura
Seasons of the Sakura
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Pokemon Diamond Version
Pokemon Diamond Version