Users who own this game also own:

Apollo Justice: Ace Attorney
Apollo Justice: Ace Attorney
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Hotel Dusk: Room 215
Hotel Dusk: Room 215
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES