Users who own this game also own:

Ikusa Megami 2
Ikusa Megami 2
Gamics Series Vol. 1: Yokoyama Mitsuteru - San Goku Shi - Vol. 2 - Ryofu no Matsuro
Gamics Series Vol. 1: Yokoyama Mitsuteru - San Goku Shi - Vol. 2 - Ryofu no Matsuro
Castle of Magic
Castle of Magic
Hai-Shin 2
Hai-Shin 2
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story
Mario & Luigi: Bowser's Inside Story