Users who own this game also own:

Pokemon Blue Version
Pokemon Blue Version
Pokemon Black Version
Pokemon Black Version
Pokemon Red Version
Pokemon Red Version
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII

Users who love this game also love:

Super Mario 64
Super Mario 64
Mega Man 2
Mega Man 2
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble
Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble