Users who own this game also own:

Harry Potter and the Chamber of Secrets
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Shingata Kururin Pa!
Shingata Kururin Pa!
Off-World Interceptor
Off-World Interceptor
Haka no Rensa ni Torawareta Shojo
Haka no Rensa ni Torawareta Shojo
BS Shanghai Bannri no Tyojyo
BS Shanghai Bannri no Tyojyo