Users who own this game also own:

Might & Magic: Heroes VI
Might & Magic: Heroes VI
Crysis 2
Crysis 2
Dragon Age II
Dragon Age II
Bulletstorm
Bulletstorm
Call of Duty: Black Ops
Call of Duty: Black Ops

Users who love this game also love:

DreamWorks & Aardman Flushed Away
DreamWorks & Aardman Flushed Away
Hana no Keiji
Hana no Keiji
Art Style: precipice
Art Style: precipice
US Racer
US Racer
DS Kageyama Method - Dennou Hanpuku: Tadashii Kanji Kakitori-Kun
DS Kageyama Method - Dennou Hanpuku: Tadashii Kanji Kakitori-Kun