Users who own this game also own:

Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki FC Kai HD Edition
Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki FC Kai HD Edition
DemiKids: Light Version
DemiKids: Light Version
Kawa no Nushi Tsuri: Shizenha
Kawa no Nushi Tsuri: Shizenha
Valis Visual Shuu
Valis Visual Shuu
Sentou Kokka Kai Improved
Sentou Kokka Kai Improved