Users who own this game also own:

Mega Man X8
Mega Man X8
Mario Kart 64
Mario Kart 64
Mega Man X Collection
Mega Man X Collection
Mega Man X7
Mega Man X7
Uncharted 3: Drake's Deception
Uncharted 3: Drake's Deception

Users who love this game also love:

Deadly Dozen
Deadly Dozen
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III
Deadly Dozen: Pacific Theater
Deadly Dozen: Pacific Theater
Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: Vice City
Line of Sight: Vietnam
Line of Sight: Vietnam