Users who own this game also own:

Castlevania
Castlevania
Mischief Makers
Mischief Makers
Tekken Tag Tournament
Tekken Tag Tournament
Pokemon Stadium 2
Pokemon Stadium 2
Quake 4
Quake 4