Users who own this game also own:

Zork Grand Inquisitor
Zork Grand Inquisitor
Sid Meier's Alpha Centauri
Sid Meier's Alpha Centauri
Death Rally
Death Rally
Roberta Williams' Phantasmagoria
Roberta Williams' Phantasmagoria
Tyrian 2000
Tyrian 2000