Users who own this game also own:

G-Saviour
G-Saviour
Olympia Yamasa: Virtua Pachi-Slot II
Olympia Yamasa: Virtua Pachi-Slot II
Slotter Mania 7
Slotter Mania 7
Hakugin Nornir
Hakugin Nornir
Ichido wa Yonde de Okitai Nihon Bungaku 100-Sen
Ichido wa Yonde de Okitai Nihon Bungaku 100-Sen