Users who own this game also own:

Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Mega Man 5
Mega Man 5
Revenge of the 'Gator
Revenge of the 'Gator
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
Breath: Toiki wa Akaneiro
Breath: Toiki wa Akaneiro