Game Box Shots

CodeName: Tenka (US)
US 05/31/97
Lifeforce Tenka (EU)
EU July 1997

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.