Game Box Shots

Rascal (US)
US 03/31/98
Rascal (EU)
EU March 1998
Bubblegun Kid (JP)
JP 03/18/99

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.