Game Box Shots

Big Bass Fishing (US)
US 05/02/02
Big Bass Fishing (EU)
EU 2002

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.