Users who own this game also own:

Tobal 2
Tobal 2
Shinseiden Megaseed: Fukkatsu Hen
Shinseiden Megaseed: Fukkatsu Hen
Croket! Yume no Banker Survival!
Croket! Yume no Banker Survival!
Gundam Card Battler
Gundam Card Battler
Chouka o Haita Deko
Chouka o Haita Deko