Game Box Shots

Mahjong Senjutsu: Anzou Michuru no Tsugi Akima Satsuhou (JP)
JP 06/14/96
Mahjong Senjutsu: Anzou Michuru no Tsugi Akima Satsuhou (SuperLite 1500 Series) (JP)
JP 07/26/01

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.