Users who own this game also own:

Imadoki no Vampire: Bloody Bride
Imadoki no Vampire: Bloody Bride
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Neorude
Neorude
Kyuuyaku Megami Tensei
Kyuuyaku Megami Tensei
Quo Vadis: Iberukatsu Ikusaeki
Quo Vadis: Iberukatsu Ikusaeki