Users who own this game also own:

BeatMania Append 3rd Mix
BeatMania Append 3rd Mix
Bust A Groove 2
Bust A Groove 2
Elemental Gearbolt
Elemental Gearbolt
Front Mission Second
Front Mission Second
Hokuto no Ken: Seiki Matsukyu Seishi Densetsu
Hokuto no Ken: Seiki Matsukyu Seishi Densetsu