Game Box Shots

Urawaza Mahjong: Korette Tenwatte Yatsukai (JP)
JP 06/29/00
Urawaza Mahjong: Korette Tenwatte Yatsukai (Spike Library #006) (JP)
JP 08/02/01
Urawaza Mahjong (PSOne Books) (JP)
JP 02/14/02
Urawaza Mahjong: Korette Tenwatte Yatsukai (JP)
JP 02/25/09

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.