Users who own this game also own:

Final Fantasy XII
Final Fantasy XII
Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Devil May Cry
Devil May Cry
Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts II

Users who love this game also love:

Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version
Resident Evil
Resident Evil