Users who own this game also own:

Kingdom Hearts
Kingdom Hearts
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
Kingdom Hearts II
Kingdom Hearts II
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Uncharted 3: Drake's Deception
Uncharted 3: Drake's Deception

Users who love this game also love:

Batman Begins
Batman Begins
Resident Evil: Revelations
Resident Evil: Revelations
Mario & Luigi: Partners in Time
Mario & Luigi: Partners in Time
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 3
Sonic the Hedgehog 3