Users who own this game also own:

Sword World SFC 2
Sword World SFC 2
Mahjong Youchien: Tamago Gumi 2
Mahjong Youchien: Tamago Gumi 2
Taiko no Tatsujin Portable DX
Taiko no Tatsujin Portable DX
WWF Raw
WWF Raw
Bishiki Emono Tachi Gakuen
Bishiki Emono Tachi Gakuen