Game Box Shots

Machinarium (EU)
EU 09/06/12
Machinarium (AU)
AU 09/06/12
Machinarium (US)
US 10/09/12
Machinarium (KO)
KO 01/10/13
Machinarium (JP)
JP 12/24/14

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.