Users who own this game also own:

Kessen III
Kessen III
She, the Ultimate Weapon
She, the Ultimate Weapon
AubirdForce
AubirdForce
Eithea
Eithea
Shining Force Neo
Shining Force Neo

Users who love this game also love:

Kaettekita Mario Bros.
Kaettekita Mario Bros.
Sekiryuou
Sekiryuou
Devil Man
Devil Man
Tanigawa Kouji no Shogi Shinan III
Tanigawa Kouji no Shogi Shinan III
Lutter
Lutter