Users who own this game also own:

Lonpos
Lonpos
Defend Your Castle
Defend Your Castle
Saikyou Ginsei Igo
Saikyou Ginsei Igo
Super Stardust Portable
Super Stardust Portable
Prinny: Can I Really Be the Hero?
Prinny: Can I Really Be the Hero?