Officer Effects Guide by bigjon310

Updated: 01/19/06 | Printable Version

Dynasty Warriors (PSP) Skill/Ability List
by bigjon310(bigjon0310@yahoo.com)
Copyright 2005 Jonathan Feldman
Version 0.80 - 01/19/06

       2#MKRB@BBNNE#MMZKKU@##mbXNMMJ77.EM####MM###MmB####MM77##;M#NNNBB@
       RM3.;;77;;77JKMMG##N#mXCXUbEM77.tMMMMMM##MMMMEMMMMMM3CM# MEDZbDDZ
      KME.;;7bm#;;;;U#MKC@@@@RZmKDbMNtGX@@@@@@##RKZR@@@R@E#zz#E7#MMMMMMm
      KRM;.;;bbMG.;.C#BRG2ERDKENEBGb#E@GURbDZGzJXRZUJGXGZXZ@BBRN#ZtD@GXcZ
      GMJ ..cZ## ...EM .bM3 tM, ,ZM;.bUMZ  z2@N; .  Bz  .  ;MM tmM
     C##  .RZM; . t#B ,M3 ;M3 ; .Mb zDM@ , 2mm 2M7 2NE UZM. RM JMME
     CRM;  2KMK  ;@#R ,7 zMM cm bM .RM# XK ;@#C ;MbzDRM; 7mKM, z @MMM#
     GMK  ;B@M  KZ#K  bBM. MG M7 DMM 7M; XRmM,  KMbMR EKbM. ;mMMMM#
    JNM  .B#Mc  tN2MX N@MK JM, U 7MM ;z MMtXMU .NRM DNGKM zMMMMM##
    7bM7  .mB7  zED@M ZNRM .#M  MM JC cM7 MM CbM7 ;#b2MX .#MMMMMM#
    U#m    .z@mZGM; ;mZM7 DME  KM. RMM RM  7. U@#N R@XB# GMM#NKZKB
   cKNRRmBbD@mMMMNDZRNDXbbbRJXbRbDZDRXzb@BDU2bbZ377XN@GDJJDKD2DUJXKMmRU;;7b
   GMB2Z@#NM#bKGKGMNt3BN@KJJKBRKE#MmRE#ERKNmENE#M##mR@RRm#NKZZKm#@mMMMMMMm7
   C#M  ,@MU  2MN  2K@DtzUDbbK2@#N#ENNNEENE#m##mBR@####NB@BN##M#R@@E@MmJ
   ZM7  #M7  2MB ;##NE#BBm#####@XDBNBBEEbXKBNG2R#mENR2DBENBE@DmbZ@@ZKEM#
  UM#  EM; U; cMR ;MM,;;22MG.;..;cKM7.,.;;J#@.;KMZ;  ;bMz.;.,;3XND;  .tB
  7NM; ZM, MB .M@ 7MM  3mM 7R  M2 XJ zM 7M7 K7 M@ 3X ;Mz @C 7N
  GMR cM, #M #K zMM ;Z ;@M7 7MM. @M @MB ,MD .MG .mM7 UM. GM# .## 7MN.;K#
 tmM .U. ZMc ;t 3MM,.Mt 3MN .7.JNMz ;7;bMM. NM XMR ,MD ;7;D@R#; .@###m
 M@M3 .. .bME .. .2#M7 ZM..EM; 3#; ;M# .KR..JMC cMJ 7#M. NM..bN, cME#Mt. ;RM#@
XZE# .,.;KEM, ;,;GNMC ;7..7MD 7#M7 2M; 3MM;;M#.;M#.;BM2 zMt tMM;;NM;,KM2.;XMM#
tZM; ..;@RMU ;;;DBMX JMM;.#M.;GMR.7MZ 7NM7.bMc;3M2,7mK;7M#.7RM2;CMD.;BMc;3#MDR
U@R;7ccZZD@77zcDKZK;zbNZ7cN2;CG@t72E77URR7cBK7tDBZt7;7JbEC7UZBcz2DX777;zKMMN7X

Table of Contents

	I. Introduction
	II. Controls
	III.Abilities
	  A.What are they?
	  B.Ability List
	IV. Boosts
	  A.What are they?
	  B.Boost List
	V. Skills
	  A.What are they?
	  B.Skill List
	VI. Thanks

I. Introduction

While roaming the GameFAQs Message Boards, I noticed something: very few 
people seemed to actually have the manual for Dynasty Warriors. All of these 
people also seemed to need lots of help with Officer Abilities. So now, I'm 
making this guide to help explain all these abilities.

II. Controls

X= Jump
[]=Normal Attack
/\=Charge Attack
()=Charge Musou (while Musou Gauge is incomplete)
  Musou Attack (while Musou Gauge is complete)

R= Take out bow
R + Analog Stick=Aim
R + []=Normal shot
R + /\=Charge shot
R + ()=Charge Musou (while Musou Gauge is incomplete)
    Volley Shot (while Musou Gauge is complete)

L= Guard
L + /\=Parry
L + Analog Stick=Strafe

Analog Stick=Move

D-Pad=
  Up and Down=Select Officer
  Left=Confirm Officer
  Right=Activate Skill

III.Abilities

A. What are abilities?
	
Abilities are tactical effects that activate while you are on the 
tactical screen(in between battles).

B. Ability List

Ferryman- No morale drop when crossing rivers
    Users: Lu Xun, Gan Ning, Zhou Tai, Hu Zhi, Zhou Fang, Zhu Huan, 
Zhu Jun, Zhu Ran, Zhu Zhi, Jiang Qin, Quan Zong, Sun Shao, Ding Feng, Dong Xi,
Liu Ye, Ling Cao, Ling Tong, Takeda Shingen

Ranger- No morale or life drop when crossing mountains
    Users: Ma Chao, Wang Ping, Yan Yan, Gao Xiang, Gao Ding, Wu Lan, Zhang
Yi, Chen Shi, Ma Zhong, Lei Tong, Saika Magoichi

Antidote- No damage when crossing swamps
    Users: Ahui Nan, Wu Tugu, Dailai Dongzhu, King Duosi, Dong Tu Ne, King
Mulu, Meng You, Lu Kai

Sunny Boy/Lady- Reduces chances of rain
    Users: Meng Huo, Yin Shang, Wang Fang, Xiahou Ba, Han Meng, Huangfu 
Song, Sha Moke, Zhang Xiu, Cheng Yuanzhi, Dong Min, Deng Mao, Fu Shi Ren, Bian
Xi, Feng Ji, Lu Kuang, Qiong Ying, Oichi

Ordinance- More supplies from captured storehouse
    Users: Zhang Fei, Xiahou Dun, Dian Wei, Xu Zhu, Taishi Ci, 
Huang Zhong, Xiahou Yuan, Zhang Liao, Xu Huang, Zhang He, Huang Gai, Wei Yan, 
Cao Ren, Yu Jin, Yue Jin, Gao Gan, Chunyu Qiong, Cheng Yu, Pan Zhang, Maeda 
Keiji, Kunoichi, Imagawa Yoshimoto

Steward- No supplies used when healing at base/storehouse/etc.
    Users: Liu Bei, Sun Jian, Sun Quan, Dong Zhuo, Yuan Shao, Lu Meng, 
Jiang Wei, Sun Ce, Guan Xing, Guan Suo, Hu Ban, Xun You, Man Chong, Meng Da, 
Yang Feng, Nouhime, Mori Ranmaru

Field Medic- Life + 20 at end of a battle
    Users: Diao Chan, Sun Shang Xiang, Zhen Ji, Zhu Rong, Da Qiao, Xiao 
Qiao, Guo Jia, Zhong Hui, Ma Su, Fa Zheng, Li Ru, Li Shi Shi, Sanada Yukimura,
Okuni, Date Masamune, Inahime

Iron Man- Life fully restored at end of battle for officer with this skill
    Users: Zhao Yun, Guan Yu, Lu Bu, Zhang Jiao, Hua Xin, Quan Hai, 
Zhu Ling, Zhang Ji, Ma Dai, Hu San Niang, Akechi Mitsuhide, Ishikawa Goemon, 
Uesugi Kenshin, Hattori Hanzou, Honda Tadakatsu

Instructor- Faster development of officers
    Users: Zhou Yu, Zhuge Liang, Cao Cao, Sima Yi, Pang Tong, Yue Ying, 
Wang Lang, Guo Si, Niu Fu, Hu Zhen, Xun Yu, Zhuge Jin, Xu Sheng, Zhang Cheng, 
Mi Zhu, Mi Fang, Li Jue, Liu Chan, Lu Su, Cai Wen Ji, Oda Nobunaga, Hashiba 
Hideyoshi

IV. Boosts

A. What are boosts?

Boosts are effects which are always active during battle. There are 
four types of boosts: attribute, restorative, mount, and weapon.

-Attribute boosts affect your stats.

-Restorative boosts replenish your gauges.

-Mount boosts place you atop an animal at the start of each battle.

-Weapon boosts give your weapon extra effects.

B. Boost List

Attack "-" - Attack - 5 (Attribute)
    Users: None

Attack "+" - Attack + 5 (Attribute)
    Users: Yuan Shu, Xiahou Wei, Xiahou En, Xiahou Shang, Yan Zheng, Zhou 
Cang, Xin Pi, Xin Ping, Cao Xiu, Cao Pi

Attack "++" - Attack + 10 (Attribute)
    Users: Zhao Yun, Dian Wei, Sun Jian, Zhou Tai, He Yi, Guo Tu, Xiahou 
Mao, Pei Yuan Shao, Fan Chou

Defense "-" - Defense - 5 (Attribute)
    Users: Yu Jin, Ma Su

Defense "+" - Defense + 5 (Attribute)
    Users: He Jin, Guan Hai, Ma Liang, Li Yan, Liu Feng

Defense "++" - Defense + 10 (Attribute)
    Users: Lu Xun, Jiang Wei, Xu Huang, Niu Jin, Gao Sheng, Wu Tugu, Liao 
Hua, Ishikawa Goemon

Growth "-" - Development - 5 (Attribute)
    Users: Meng Da

Growth "+" - Development + 5 (Attribute)
    Users: Hua Xin, Hu Zhi, Zhou Fang, Zhu Zhi, Quan Zong, Cao Hong, Dong 
Xi, Liu Ye

Growth "++" - Development + 10 (Attribute)
    Users: Zhou Yu, Sima Yi, Zhen Ji, Pang Tong, Yue Ying, Zhu Ling, Cai 
Wen Ji, Hashiba Hideyoshi

Life "-" - Life and Musou - 30 (Attribute)
    Users: Wang Lang, Zhuge Jin, Xu Sheng, Zhang Cheng

Life "+" - Life and Musou + 30 (Attribute)
    Users: Gao Gan, Gao Xiang, Chunyu Qiong, Zhang Yi, Pan Zhang, Mi Fang,
Meng You, Lu Kai

Life "++" - Life and Musou + 50 (Attribute)
    Users: Taishi Ci, Zhang Liao, Wei Yan, Zhu Rong, Gao Ding, Wu Lan, 
Chen Shi, Ma Zhong, Lei Tong, Liu Chan

Healing- Life restores automatically (Restorative)
    Users: Guan Ping, Yan Liang, Gao Lan, Shen Pei, Ju Shou, Zhang Liang, 
Tian Feng, Feng Ji, Lu Kuang, Lu Xiang

Healing "+" - More life restores automatically (Restorative)
    Users: Xu Zhu, Diao Chan, Zhuge Liang, Liu Bei, Dong Zhuo, Yuan Shao, 
Lu Meng, Zhang He, Da Qiao, Xiao Qiao, Cao Ren, Li Shi Shi, Kunoichi, Saika 
Magoichi, Imagawa Yoshimoto, Inahime

Fill Musou- Musou restores automatically (Restorative)
    Users: Zhang Fei, Wang Fang, Han Dang, Han Meng, Jian Yong, Gongsun 
Zan, Xu Rong, Qin Qi, Zhang Bao, Cheng Yuanzhi, Fu Shi Ren, Bian Xi, Sanada 
Yukimura, Oda Nobunaga, Date Masamune, Nouhime

Horse- Ride a normal horse (Mount)
    Users: Yin Shang, Jia Xu, Guo Si, Hua Xiong, Niu Fu, Huangfu Song, Hu 
Zhen, Zhang Ji, Zhang Xiu, Dong Min, Ma Zun, Li Jue, Li Ru, Liang Xu, 

Red Hare- Ride the Red Hare (Faster horse) (Mount)
    Users: Gao Shun

Hex Mark- Ride the Hex Mark (Lucky horse) (Mount)
    Users: Mi Zhu

Shadow- Ride Shadow (Horse you can't get knocked off of) (Mount)
    Users: Jia Kui

Storm Claw- Ride the Storm Claw (Stronger mounted attack) (Mount)
    Users: Yue Jin

Elephant- Ride an Elephant (Slow but powerful) (Mount)
    Users: Ahui Nan, Dailai Dongzhu, Dong Tu Ne, King Mulu

Enlarge- Weapon reach increases by 150% (Weapon)
    Users: Guan Yu, Xiahou Dun, Lu Bu, Gan Ning, Sun Ce, Meng Huo, Wen 
Chou, Pang De, Maeda Keiji, Honda Tadakatsu

Fire atk- Charge attacks have flames (Weapon)
    Users: Zhou Yu, Lu Xun, Xu Shu, Hashiba Hideyoshi

Fire atk "+" - Charge attacks have more powerful flames (Weapon)
    Users: Zhang Jiao, Okuni, Takeda Shingen

Elec atk- Charge attacks have electric bolts (Weapon)
    Users: Xun Yu

Elec atk "+" - Charge attacks have more powerful electric bolts (Weapon)
    Users: Ma Chao, Akechi Mitsuhide, Oichi

Vorpal atk- Charge attacks slash (Weapon)
    Users: Deng Ai

Vorpal atk "+" - Charge attacks slash more powerfully (Weapon)
    Users: Cao Cao, Sun Quan, Hu San Niang

Ice atk- Charge attacks have freezing ability (Weapon)
    Users: Xun You

Ice atk "+" - Charge attacks have more powerful freezing ability (Weapon)
    Users: Qiong Ying, Uesugi Kenshin, Mori Ranmaru

Blast atk- Charge attacks launch enemies (Weapon)
    Users: Cheng Pu

Blast atk "+" - Charge attacks launch enemies more powerfully (Weapon)
    Users: Sun Shang Xiang, Huang Gai, Hattori Hanzou

Poison atk- Charge attacks have poison (Weapon)
    Users: Zhang Bao

Poison atk "+" - Charge attacks have more powerful poison (Weapon)
    Users: Huang Zhong, Xiahou Yuan

V. Skills

A. What are skills?

Skills are effects that are manually activated during battle. Once 
activated, a skill cannot be used again for a set period of time.

B. Skill List

Recovery- All ally officers + 20 life
    Users: Guo Tu, Xiahou Shang, Zhu Ling, Xun Yu, Ju Shou, Li Ru

Recovery "+" - All ally officers + 50 life
    Users: Jian Yong, Zhu Jun, Zhong Hui, Qin Qi, Zhang Bao, Zhang Liang, 
Cheng Pu, Ma Liang, Feng Ji, Fa Zheng, Meng Da, Liu Ye, 

Recovery "++" - All ally officers + 100 life
    Users: Diao Chan, Zhuge Liang, Cao Cao, Sun Shang Xiang, Liu Bei, Sun 
Quan, Lu Meng, Jiang Wei, Da Qiao, Xiao Qiao, Guo Jia, Zhuge Jin, Lu Su, Li 
Shi Shi, Okuni, Imagawa Yoshimoto

Strike- All ally officers attack up for 20 sec
    Users: Xin Ping, Deng Ai, Meng You, Lu Kai

Strike "+" - All ally officers attack up for 30 sec
    Users: Hu Zhi, Tien Feng, Li Yan

Strike "++" - All ally officers attack up for 30 sec, Musou gauge filled
    Users: Xu Zhu, Dong Zhuo, Cao Ren, Hu Zhen, Ma Zun, Maeda Keiji

Shield- All ally officers defense up for 20 sec
    Users: Guan Suo, Zhang Yi, Ma Dai

Shield "+" - All ally officers defense up for 30 sec
    Users: Wu Tugu

Shield "++" - All ally officers defense up for 30 sec, Musou gauge filled
    Users: None

Speed- Speed increases for 30 sec
    Users: Ahui Nan, Yuan Shu, Jian Kui, He Yi, Han Meng, Yan Zheng, 
Gao Sheng, Gao Ding, Shen Pei, Chen Shi, Mi Fang, Fu Shi Ren, Lei Tong,
Lu Kuang

Speed "+" - Speed increases for 60 sec
    Users: Wang Fang, Gao Gan, Chunyu Qiong, Pei Yuan Shao, Ma Zhong, 
Bian Xi

Speed "++" - Speed increases for 90 sec
    Users: Dong Xi, Pan Zhang, Liao Hua

Slow- Slows down enemy for 20 sec
    Users: Yan Liang, Gao Shun, Gongsun Zan, Zhu Ran, Zhang Bao, Liu Feng

Slow "+" - Slows down enemy for 30 sec
    Users: Xiahou Dun, Sun Jian, Xiahou Yuan, Zhang He, Sun Ce, Hua Xiong,
Yan Yan, Zhu Huan, Wen Chou, Li Dian, Ling Tong

Musou Max- Musou gauge filled (long interval between uses)
    Users: Yin Shang, Gao Xiang, Quan Zong, King Duosi, Liang Xu

Musou Max "+" - Musou gauge filled (short interval between uses)
    Users: Xiahou Wei, Xu Rong, Xin Pi, Zhang Xiu, 

Rally- Restore your army's Fighting Spirit (small effect)
    Users: Xiahou En, He Jin, Hu Ban, Cao Xiu, Lu Xiang

Rally "+" - Restore your army's Fighting Spirit (medium effect)
    Users: Yu Jin, Guan Xing, Han Dang, Zhou Fang, Zhu Zhi, Ding Feng

Rally"++" - Restore your army's Fighting Spirit (large effect)
    Users: Wang Ping, Huangfu Song, Sun Shao, Zhang Cheng, Pang De

Roar- Reduces enemy's Fighting Spirit (small effect)
    Users: Yuan Shang, Xiahou Ba, Sha Moke, Jiang Qin, Xu Sheng, Cao Hong,
Ling Cao

Roar "+" - Reduces enemy's Fighting Spirit (large effect)
    Users: Zhang Fei, Taishi Ci, Ma Chao, Zhang Liao, Zhu Rong, 
Oda Nobunaga, Saika Magoichi, Honda Tadakatsu

Ice crystal- Freeze enemies in range of attacking officer (narrow area)
    Users: Cheng Yu, Man Chong

Ice crystal "+" - Freeze enemies in range of attacking officer (wide area)
    Users: Xun You, Qiong Ying

Firearrow- All ally units can use flame arrows for 30 sec (cancelled by rain)
    Users: Hua Xin

Firearrow "+" - All allies can use flame arrows for 60 sec (cancelled by rain)
    Users: Yuan Shao, Huang Zhong, Huang Gai, Wang Lang, Xu Shu, Inahime

Fire attack- Allies and enemies cause damage at same pace (cancelled by rain)
    Users: Zhou Yu, Lu Xun, Hashiba Hideyoshi

Rain dance- Causes rain (stops fire attacks)
    Users: Mi Zhu, King Mulu

Dispel- Negates all enemy Battle Skills (long interval between uses)
    Users: Yang Feng

Dispel "+" - Negates all enemy Battle Skills (medium interval between uses)
    Users: Ma Su

Dispel "++" - Negates all enemy Battle Skills (short interval between uses)
    Users: Cao Pi

Sacrifice- Gives officer's life to restore your own (up to 20)
    Users: Gu Li, Deng Mao, Liu Pi

Sacrifice "+" - Gives officer's life to restore your own (up to 250)
    Users: Dian Wei, Xu Huang, Cao Ang, Kunoichi, Mori Ranmaru

Berserk- Fighting efficiency increases for 60 sec
    Users: Guo Si, Guan Hai, Niu Fu, Gao Lan, Wu Lan, Dailai Dongzhu, 
Cheng Yuanzhi, Dong Tu Ne, Dong Min, Fan Chou, Li Jue

Berserk "+" - Fighting efficiency increases for 120 sec
    Users: Yue Jin, Guan Ping, Niu Jin, Zhou Cang, Zhang Ji

Fire spell- All your attacks are flaming for 15 sec
    Users: Lu Bu, Zhang Jiao, Meng Huo, Cai Wen Ji, Sanada Yukimura,
Takeda Shingen

Elec spell- All your attacks are electrified for 15 sec
    Users: Guan Yu, Gan Ning, Akechi Mitsuhide, Ishikawa Goemon, Oichi

Vorpal spell- All your attacks slash for 15 sec
    Users: Wei Yan, Zhou Tai, Hu San Niang

Ice spell- All your attacks are freezing for 15 sec
    Users: Zhen Ji, Pang Tong, Yue Ying, Uesugi Kenshin, Date Masamune

Blast spell- All your attacks launch for 15 sec
    Users: Zhou Yun, Nouhime, Hattori Hanzou

Poison spell- All your attacks are venomous for 15 sec
    Users: Sima Yi, Jia Xu

VI. Thanks

Koei- For making the game
Hardtalk_13- For asking me to write this guide