Users who own this game also own:

Adventure Player
Adventure Player
Aedis Eclipse: Generation of Chaos
Aedis Eclipse: Generation of Chaos
Aces of War
Aces of War
Final Fantasy X
Final Fantasy X
Ace Combat X: Skies of Deception
Ace Combat X: Skies of Deception

Users who love this game also love:

Itadaki Street: Watashi no Oten ni Yottette
Itadaki Street: Watashi no Oten ni Yottette
Sorcerian
Sorcerian
Tokumei Sentai Go-Busters
Tokumei Sentai Go-Busters
Arrow of Laputa
Arrow of Laputa
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3