Users who own this game also own:

Baku Baku
Baku Baku
Dark Savior
Dark Savior
Center Ring Boxing
Center Ring Boxing
Bases Loaded '96: Double Header
Bases Loaded '96: Double Header
Battle Garegga
Battle Garegga

Users who love this game also love:

Boggle
Boggle
Arvale
Arvale
NASCAR Unleashed
NASCAR Unleashed
Farms & Castles
Farms & Castles
Big League Sports
Big League Sports