Users who own this game also own:

Dasaku: Nuiyawase
Dasaku: Nuiyawase
Cyberspeed
Cyberspeed
Pachi-Slot Teiou Maker Suishou Manual 1: Beat the Dragon 2
Pachi-Slot Teiou Maker Suishou Manual 1: Beat the Dragon 2
Blue Tears
Blue Tears
Docchiga Suki?
Docchiga Suki?