Users who own this game also own:

Wonder Boy III: The Dragon's Trap
Wonder Boy III: The Dragon's Trap
Wonder Boy in Monster Land
Wonder Boy in Monster Land
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Wonder Boy
Wonder Boy

Users who love this game also love:

NiGHTS Into Dreams...
NiGHTS Into Dreams...
Wonder Boy in Monster World
Wonder Boy in Monster World
Fantasy Zone
Fantasy Zone
Panzer Dragoon Saga
Panzer Dragoon Saga
Sonic Adventure
Sonic Adventure