Credits

Graphic DesignerAyano Koshiro
Graphic DesignerTakefuni Yunoue
ProgrammerShinobu Hayashi
Re-arrangingYuzo Koshiro
Sound ProducerMasato Nakamura