Game Box Shots

The Incredible Crash Dummies (EU)
EU 1993
The Incredible Crash Dummies (SA)
SA 1993

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.