Credits

DesignerTakeshi Fujimoto
DesignerKoichi Ogawa
DesignerTetsuya Satou
DesignerTae Yabu
DesignerYoichi Yoshimoto
DirectorYoichi Yoshimoto
PlannerEtsunobu Ebisu
PlannerShigeki Morihira
PlannerToshinori Shimono
PlannerYoichi Yoshimoto
ProgrammerEtsunobu Ebisu
ProgrammerShigeki Morihira
ProgrammerToshinori Shimono
ProgrammingKent Simon
Sound & MusicJun Funahashi
Sound & MusicKazuhiko Uehara
Sound & MusicHarumi Ueko

Contributions

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.