Credits

Background DesignTakanori Arai
Character DesignTatsuya Yoshikawa
MusicYuuko Takehara
ProgrammerYoshiharu Nakao
ProgrammerTadashi Sanzen
ScenarioMakoto Ikehara