Users who own this game also own:

Axelay
Axelay
ActRaiser 2
ActRaiser 2
Aero Fighters
Aero Fighters
Breath of Fire
Breath of Fire
ActRaiser
ActRaiser

Users who love this game also love:

Super Metroid
Super Metroid
Chrono Trigger
Chrono Trigger
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3