Users who own this game also own:

Super Metroid
Super Metroid
Super Mario World
Super Mario World
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Users who love this game also love:

Mega Man 3
Mega Man 3
Super Mario Bros. 3
Super Mario Bros. 3
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Mega Man X
Mega Man X