Users who own this game also own:

Super Metroid
Super Metroid
Secret of Mana
Secret of Mana
Super Mario World
Super Mario World
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Users who love this game also love:

Chrono Trigger
Chrono Trigger
Final Fantasy III
Final Fantasy III
Super Mario 64
Super Mario 64
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Mega Man X
Mega Man X