Credits

DirectorTadashi Sugiyama
Executive ProducerHiroshi Yamauchi
Graphic DesignerNaoki Mori
ProducerShigeru Miyamoto
ProgrammerShuhei Kato
ProgrammerTakumi Kawagoe
ProgrammerHajime Yajima
Sound ComposerKoji Kondo
Sound ComposerSoyo Oka

Contributions