Game Box Shots

Romancing Sa-Ga 2 (JP)
JP 12/10/93
Romancing Sa-Ga 2 (JP)
JP 03/23/10
Romancing Sa-Ga 2 (JP)
JP 01/22/14

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.