Users who own this game also own:

F-Zero
F-Zero
The Legend of Zelda
The Legend of Zelda
Super Mario Kart
Super Mario Kart
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario World
Super Mario World