Users who own this game also own:

Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Super Mario Kart
Super Mario Kart
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Mario & Luigi: Superstar Saga
Mario & Luigi: Superstar Saga