Users who own this game also own:

Keith Courage in Alpha Zones
Keith Courage in Alpha Zones
Bonk's Adventure
Bonk's Adventure
Super Mario World
Super Mario World
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Super Mario 64
Super Mario 64

Users who love this game also love:

X-Kaliber 2097
X-Kaliber 2097
Deep Blue
Deep Blue
Genpei Toumaden
Genpei Toumaden
Neutopia
Neutopia
Shogi Shoshinsha Muyou
Shogi Shoshinsha Muyou