Game Box Shots

Kawa no Nushi Tsuri: Shizenha (JP)
JP 03/27/92

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots for this game using our Screenshot Submission Form. You can submit box shots or scans for this game using our Box Image Submission Form.