Games MrNateJames has rated:

Pokemon Y
Pokemon Y
Pokemon X
Pokemon X
The Elder Scrolls V: Skyrim - Dragonborn
The Elder Scrolls V: Skyrim - Dragonborn