Games XGOUKI owns:

Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES