Games dotsjr is Now Playing:

Taiko no Tatsujin Doki!
Taiko no Tatsujin Doki!
Guitar Hero III: Legends of Rock
Guitar Hero III: Legends of Rock
Ultraman Fighting Evolution 3
Ultraman Fighting Evolution 3
Guitar Freaks V3 & DrumMania V3
Guitar Freaks V3 & DrumMania V3

Games dotsjr owns:

Hokuto no Ken: Hokuto Shinken Denshousha no Michi
Hokuto no Ken: Hokuto Shinken Denshousha no Michi

Games dotsjr has played:

Guitar Freaks V2 & DrumMania V2
Tried It
Guitar Freaks V2 & DrumMania V2
Taiko no Tatsujin: Tatakon de Dodon ga Don
Tried It
Taiko no Tatsujin: Tatakon de Dodon ga Don
Rhythm Heaven
Tried It
Rhythm Heaven
Guitar Hero
Tried It
Guitar Hero