Games fakewars owns:

Shin Megami Tensei: Persona 3 FES
Shin Megami Tensei: Persona 3 FES

Games fakewars has rated:

Shin Megami Tensei IV
Shin Megami Tensei IV