Games stranksy owns:

The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
Pokemon Omega Ruby
Pokemon Omega Ruby
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
The Legend of Zelda: A Link Between Worlds
Pokemon X
Pokemon X

Games stranksy has rated:

Super Smash Bros. Brawl
Super Smash Bros. Brawl
Mario Kart Wii
Mario Kart Wii
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
Banjo-Tooie
Banjo-Tooie