Games xM3NTALx owns:

The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim

Games xM3NTALx has rated:

The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim